Μαθηματικά

ID μαθήματος
ΜΑΘ
ΤΑΞΗ
Α΄ , Β΄ , Γ΄ Γυμνασίου
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α2΄, Β2΄ , Γ΄
Καραστογιάννη Αικατερίνη
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β1΄
Ακριτίδης Ηλίας
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α1΄
ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

Μ­ε κατάλληλες δραστηριότητ­ες οι μαθητές αναμένεται να καταστούν ικανοί να:

 • Εκτελούν με ευχέρεια τις πράξεις μεταξύ ακεραίων, δεκαδικών και κλασματικών αριθμών.
 • Χρησιμοποιούν την έννοια της μεταβλητής για τη διατύπωση των ιδιοτήτων των πράξεων και την επίλυση απλών εξισώσεων.
 • Εκτιμούν το μέτρο ενός μεγέθους ή το αποτέλεσμα μιας πράξης.
 • Χρησιμοποιούν το κλάσμα ως τελεστή και ως πηλίκο και λύνουν προβλήματα με τις πράξεις μεταξύ των κλασμάτων.
 • Διακρίνουν τα ανάλογα και τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά και επιλύουν βασικά προβλήματα εφαρμογών.
 • Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα γεωμετρικά όργανα για τις μετρήσεις και τις κατασκευές γεωμετρικών σχημάτων.
 • Διακρίνουν τα βασικά γεωμετρικά σχήματα και γνωρίζουν τις ιδιότητές τους.
 • Χρησιμοποιούν κατάλληλες στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων.
 • Ακριβολογούν και χρησιμοποιούν σε ένα πρώτο επίπεδο τη μαθηματική ορολογία.
Με κατάλληλες δραστηριότητες οι μαθητές αναμένεται να καταστούν ικανοί να:­
 • Εκτελούν με ευχέρεια τις πράξεις μεταξύ των ρητών αριθμών και να εκτιμούν τα αποτελέσματά τους.
 • Χρησιμοποιούν το σχετικό αλγόριθμο για τη λύση μιας εξίσωσης ή ανίσωσης με έναν άγνωστο.
 • Εφαρμόζουν το Πυθαγόρειο Θεώρημα.
 • Υπολογίζουν μήκη, εμβαδά και όγκους γεωμετρικών σχημάτων.
 • Συλλέγουν, οργανώνουν   στατιστικά δεδομένα, παρουσιάζουν  γραφικά τις κατανομές τους  και υπολογίζουν βασικές παραμέτρους.
 • Αναγνωρίζουν τα διανυσματικά μεγέθη και εκτελούν τις βασικές πράξεις διανυσμάτων.
 • Χρησιμοποιούν κατάλληλες στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων.

Με κατάλληλες δραστηριότητες οι μαθητές αναμένεται να καταστούν ικανοί να:

 • Εκτελούν με ευχέρεια τις πράξεις με­ταξύ των ρητών αριθμών και να εκτιμούν τα αποτελέσματά το­υς.
 • Χρησιμοποιούν το σχετικό αλγόριθμο για τη λύση μιας εξίσωσης ή ανίσωσης με έναν άγνωστο.
 • Εφαρμόζουν το Πυθαγόρειο Θεώρημα.
 • Υπολογίζουν μήκη, εμβαδά και όγκους γεωμετρικών σχημάτων.
 • Συλλέγουν, οργανώνουν στατιστικά δεδομένα, παρουσιάζουν  γραφικά τις κατανομές τους και υπολογίζουν βασικές παραμέτρους.
 • Αναγνωρίζουν τα διανυσματικά μεγέθη και εκτελούν τις βασικές πράξεις διανυσμάτων.
 • Χρησιμοποιούν κατάλληλες στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων.
Υλικό μαθήματος:

© 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ| ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΖΗ | Developed by @kon_Design