Ιστορία

ID μαθήματος
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΑΞΗ
Α΄ , Β΄ , Γ΄ Γυμνασίου
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α1, Α2
Κόρακα Δέσποινα
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Β1΄Β2΄
ΠΕΜΠΕ ΒΑΪΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γ1΄, Γ2΄
Πεμπέ Βαΐα

Στόχος είναι στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές να μπορούν :

 • Να αντιληφθούν τη διαδικασία εξέλιξης­ του ανθρώπου και τη μετάβαση από την προϊστορία στην Ιστορία.
 • Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της προστασίας του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος.
 • Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των προσπαθειών του ανθρώπου για πρόοδο και καλύτερη ποιότητα ζωής.
 • Να κατανοήσουν τη σημασία του γεωγραφικού παράγοντα για τις ιστορικές εξελίξεις.
 • Να εκτιμήσουν τους αγώνες για την κατάκτηση της δημοκρατίας στην αρχαία Ελλάδα.
 • Να εκτιμήσουν την αξία της ανθρώπινης ζωής, της προσωπικής και συλλογικής ελευθερίας.
 • Να κατανοήσουν τη σημασία των γεγονότων της κλασικής εποχής για την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.
 • Να εκτιμήσουν τη λειτουργία της δημοκρατίας ως συστατικού της ελεύθερης πολιτείας.
 • Να εκτιμήσουν την προσφορά των Ελλήνων και των Ρωμαίων στην ανάπτυξη του πολιτισμού.
 • Να αποδέχονται την ανάγκη της διεθνούς συνεργασίας.
 • Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στην πολυπολιτισμικότητα και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.

Oι μαθητές επιδιώκεται:­

 • Να κατανοήσουν τις συνθήκες του σταδιακού εκχριστιανισμού και εξελληνισμού του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους.
 • Να εκτιμήσουν το ρόλο της προσωπικότητας στην Ιστορία.
 • Να συνειδητοποιήσουν τις αξίες της ελευθερίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ανεξιθρησκίας.
 • Να κατανοήσουν το χαρακτήρα των σχέσεων του Βυζαντίου με όλους τους γειτονικούς του λαούς.
 • Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη αποδοχής των διαφορετικών ιδεών, αντιλήψεων, πεποιθήσεων.
 • Να αξιολογήσουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που οδήγησαν το Βυζάντιο στην παρακμή και την πτώση.
 • Να αναπτύξουν κριτική στάση και ερευνητικό πνεύμα για τους παράγοντες που διαμορφώνουν τα ιστορικά γεγονότα.
 • Να κατανοήσουν το χαρακτήρα του πολιτισμού της ισλαμικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής Δύσης.
 • Να σέβονται την ετερότητα και να εκτιμούν τη συμβολή όλων των λαών στον πολιτισμό.
 • Να κατανοήσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική ανάπτυξη της Ευρώπης στους νεότερους χρόνους.
 • Να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τις ανθρωπιστικές αξίες.

 Οι μαθητές επιδιώκεται:

 • Να γνωρίσουν τα σημαντικά γεγονότα του 18ου αιών­α και να αντιληφθούν τη σημασία τους για το σύγχρονο κόσμο.
 • Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των ατομικών ελευθεριών.
 • Να κατανοήσουν τη σημασία της Ελληνικής Επανάστασης για τη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.
 • Να εκτιμήσουν την αξία της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας.
 • Να γνωρίσουν τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα.
 • Να εκτιμήσουν τους αγώνες, τις επιδιώξεις αλλά και τις αποτυχίες στην προσπάθεια αντιμετώπισης των εθνικών θεμάτων.
 • Να κατανοήσουν τη σημασία της επιστημονικής προόδου και της βιομηχανικής επανάστασης στη διαμόρφωση του σύγχρονου κόσμου.
 • Να αποδεχτούν την αναγκαιότητα για διεθνή ειρήνη, ασφάλεια, συνεργασία.
 • Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στις επιδιώξεις των ισχυρών κρατών.
 • Να γνωρίσουν τα σημαντικά γεγονότα των αρχών του 20ου αιώνα και τη σημασία τους για την Ελλάδα και την Ευρώπη.
 • Να εκτιμήσουν τη σημασία των αγώνων και θυσιών όλων των λαών.
 • Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι σε ιδεολογίες με ολοκληρωτικό χαρακτήρα.
 • Να κατανοήσουν τα πρόσφατα γεγονότα και τις συνθήκες που διαμόρφωσαν το σημερινό κόσμο.
 • Να συνειδητοποιήσουν τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που διατρέχει η σύγχρονη κοινωνία από την επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη.
 • Να συνειδητοποιήσουν τις επιρροές που ασκεί η ανθρώπινη δραστηριότητα στο περιβάλλον και να εκτιμήσουν την αξία και την ποιότητα του τοπικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
 • Να αναπτύξουν κριτική στάση και ερευνητική διάθεση για ζητήματα της τοπικής κοινωνίας.
Υλικό μαθήματος:

© 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ| ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΖΗ | Developed by @kon_Design