Γεωγραφία

ID μαθήματος
ΓΕΩ
ΤΑΞΗ
Α΄Β΄
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Φασούλας Βασίλειος

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος αυτού είναι οι μαθητές:

 • Να αντιλαμβάνονται και να περιγράφουν σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης μεταξύ τόπων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
 • Να εξοικειωθούν, όσο το επιτρέπει η ηλικία τους, με την επιστημονική αξιοποίηση των χαρτών.
 • Να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που αποτελούν το σύστημα του φυσικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη και να περιγράφουν με συγκεκριμένα παραδείγματα, χαρακτηριστικές επιδράσεις τους στη ζωή των Ευρωπαίων.
 • Να συνδέουν ιστορικά γεγονότα, πολιτισμικά χαρακτηριστικά και τρόπους ζωής στην Ευρώπη με τα φυσικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής της.
 • Να διακρίνουν και να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι της Ευρώπης δίνουν λύσεις σε προβλήματα και οργανώνουν τον χώρο τους ανάλογα με τις πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες.
 • Να αναγνωρίζουν αυτές τις ιδιαιτερότητες ως πολιτισμικό πλούτο της ηπείρου που πρέπει να διατηρηθεί.
 • Να αναπτύσσουν αξίες και στάσεις ζωής που θα τους επιτρέπουν να ενταχθούν δημιουργικά στο πολυεθνικό σύστημα της Ε.Ε. διατηρώντας ταυτόχρονα την εθνική ταυτότητά τους.

Με τη διδασκαλία της Γεωλογίας – Γεωγραφίας στην Β’ τάξη του Γυμνασίου, επιδιώκονται για τους μαθητές οι επιμέρους βασικοί στόχοι:

 • Να ερμηνεύουν φαινόμενα και διαδικασίες που ξεφεύγουν από την άμεση παρατήρηση και συχνά απαιτούν αυξημένη ικανότητα αφηρημένης σκέψης και συνδυασμού δεδομένων (π.χ. για τη μελέτη των γεωλογικών φαινομένων).
 • Να χρησιμοποιούν με σχετική ευχέρεια ορισμένες απλές, αλλά εξειδικευμένες μεθόδους μελέτης δεδομένων που συνδέονται με τη Γεωλογία και τη Γεωγραφία (π.χ. αξιοποίηση χαρτών, γραφημάτων και άλλων πληροφοριών, συνεργασία για την υλοποίηση σχεδίων εργασίας κτλ.).
 • Να αξιολογούν και να αξιοποιούν τα αποτελέσματα των παρατηρήσεών τους, ώστε να προτείνουν λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα.
 • Να αναπτύσσουν τις απαραίτητες διαθέσεις και στάσεις που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν ομαλά και δημιουργικά στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους.

 

Υλικό μαθήματος:

© 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ| ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΖΗ | Developed by @kon_Design